Kurzy - školení - akreditace

KINEZIOLOGIE - ONE BRAIN
1. kurz - Nástroje profese
2. kurz - Zlepši uvědomění učení
3. kurz - Kód těla
4. kurz - Jednotný mozek pro pokročilé

TRÉNINK JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ DLE D. B. ELKONINA - nácvik fonematického uvědomování
"V krajině slov a hlásek" .... je metodou nácviku Fonematické uvědomování (FU), což je předčtenářskou schopností, která je nevyhnutelná pro pozdější chápání grafémově-fonémového vztahu v jazyce při čtení a psaní. Foném je slyšená hláska převedená do vědomí, je nejnižší zvukovou jednotkou. Je přirozeným stavebním prvkem mluvené řeči dítěte. Jazyk je dítěti touto metodou představován jako zvukový systém, který má svou grafémovou podobu v psané řeči.


Fonematické uvědomování je schopnost vědomě pracovat s fonémy, uskutečňovat hláskovou analýzu a syntézu, či složitější manipulace s hláskami, uvědomovat si zvukovou strukturu slov, identifikovat pořadí zvuků.
Fonematické schopnosti se významně podílejí na kvalitě čtení, tudíž jejich systematický trénink v předškolním věku stimuluje předčtenářské dovednosti a působí preventivně proti možnému selhání ve škole. 
V klasické analyticko-syntetické metodě výuky čtení je předmětem učení písmeno. Hláska označuje toto písmeno. Čte se tak, že grafému (napsanému písmenu) se přiřadí hláska a vyslovením řetězce hlásek vzniká slovo. Elkonin však vycházel ze struktury jazyka a funkce fonému a foném si dítě osvojuje dříve než grafém. Díky úplné orientaci ve zvukové struktuře slov je dítěti umožněna správná a snadná grafémová reprezentace. 

Děti se učí rozlišovat samohlásky a souhlásky, osvojí si přitom pojmy jako slabika, hláska. Učí se chápat, že foném má rozlišovací schopnost, tzn., že záměna jednoho fonému ve slově za jiný mění význam slova (les-pes) anebo formu slova (ruka-ruky). Díky tomu získávají děti hlubší vhled do struktury jazyka. Při práci se používají grafická schémata a žetony, které slouží k fixování každého fonému a ke kontrole správnosti výsledku. Nezaplní-li dítě všechna okénka schématu, nevyčlenilo všechny fonémy. Celá metodika je vytvořena formou hry "v krajině slov a hlásek" a touto hrou se dítě učí o jazyku. Cílem je, aby dítě získalo novou představu o slově. Pro hravost učení zde vystupují postavy Mistr Slabika, Mistr Délka, Hláskulky, Hláskojedi, kamarádi Tap a Ťap.

Pracovat se může s dítětem individuálně, ale vhodné jsou i dvojice, kdy se dítě učí spolupráci, hledají společná řešení, pomáhají si. 
Trénink fonematického uvědomování je rozdělen do 32 lekcí. Každá hodina má konkrétní téma, cíl, pojmy a pomůcky. Náročnost se stupňuje, zpočátku hodina trvá 25-30 minut a později do 45 minut. Pracuje se se slabikářem, u tabule, individuálně i ve dvojicích. Slabikář (Hláskář) je černobílý, aby mohly děti vybarvovat obrázky a každé dítě má svůj. 
Frekvence setkání je individuální 1-3x týdně. 

Pro koho je metoda určena? 
 • je určena pro děti od pěti let, ideálně pro děti před započetím školní docházky, s odloženou školní docházkou. Tyto děti získají znalosti o jazyku, ale jsou i pozornější, soustředěnější, vnímavější, jsou více motivované pro učení, mají lépe rozvinutý jazykový cit, lépe komunikují,
 • také je velmi efektivní pro děti s opožděným či narušeným vývojem řeči, pro děti s rizikem vzniku specifických poruch učení,
 • pro sluchově postižené děti s kochleáním implantátem nebo naslouchadly,
 • pro dyslalické děti - ikdyž nesprávně vyslovují, vybudují si FU, což jim umožní správně psát,
 • pro děti s mozkovým poškozením a následnou ztrátou paměti,
 • pro děti s mentální retardací,
 • pro děti z bilingválního prostředí (posílení jazykového citu),
 • pro romské děti, 
 • pro slabé čtenáře v prvních letech školní docházky,
 • pro děti se specifickými pedagogickými potřebami jako součást IVP.

MAXÍK - stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou
Je to akreditovaný program MŠMT č.j. 16 749/2012-25-302
Autorkami jsou Mgr. Pavla Bubeníčková a PaedDr. Zdeňka Janhubová. Vznikl na základě jejich dlouhodobé zkušenosti z práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Cílem stimulačních cvičení není redukce projevů, ale změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon.
Je určen pro děti od pěti let, děti s odloženou školní docházkou a pro děti 1. a 2. třídy, kterým se psaní, čtení a počítání ve škole příliš nedaří.
Práce je možná skupinově i individuálně.

V patnácti systematicky propracovaných lekcích jsou posilovány složky:
motorická,
grafomotorická a
percepční.

Každodenní práce není časově náročná, ale je potřeba pravidelnost. S dítětem pracuje jak terapeut, tak i rodiče doma. Pokud je dítě nemocné, rodič si přijde pro instrukce a materiály pro domácí práci. Jakékoliv nejasnosti je možné individálně konzultovat.

Činnosti jsou zaměřené na celkový rozvoj dítěte.
Nácvik pohybových stereotypů – stabilní držení těla – sezení i postoj – zvládnutí rovnováhy, zdravého dýchání.
Grafomotorické dovednosti – správný úchop psacího náčiní, správné sezení, pohyblivost kloubů ruky.
Schopnost uvědomělého cíleného pohybu a jeho automatizace a fixace – koordinace a ovládání motoriky těla.
Rozvoj komunikačních dovedností – rozvoj pojmového myšlení a řeči, porozumění obsahu slyšeného

Rozvoj dílčích funkcí v oblastech:
 • oblast zraková – rozlišování, zraková paměť a vizuomotorika
 • oblast sluchová – schopnost věnovat pozornost a rozumět obsahu sdělení, rozlišování zvukové podoby hlásek, slabik a slov, sluchová paměť a audiomotorika (příjem informací sluchovou cestou a jejich zpracování do verbální, kreslené i psané podoby)
 • oblast prostorové orientace – na vlastním těle, na papíru, před sebou, na protější osobě, orientace v okolí
 • intermodalita – schopnost přepínat mezi různými způsoby smyslového vnímání. Např. Podle zvukové podoby hlásek si představit správný tvar písmen a opačně.
  Děti s tímto oslabením mají problém s vytvořením spojení mezi zrakovými, sluchovými a prostorovými podněty. Nerozumí slovním pokynům, potřebují názorné vedení, podrobný návod i na opakující se denní činnosti. Dítě je nesamostatné, pracuje pouze s oporou a vedením.
 • serialita – v předškolním věku souvisí s řazením stále se opakujících běžných činností – při oblékání, hygieně, dodržení režimu. Ve škole při výuce se potíže mohou projevovat se správným řazením písmen ve slovech při psaní a čtení, s pořadím slov ve větě nebo i číslic. Dítě může vynechávat písmena, číslice či znaménka – diakritická či početní.
  Nedostatky v této oblasti výrazně zasahují i do chování dítěte – obtížně zvládá pravidla chování, vytváří si vlastní nelogické a společensky nepřijatelné postupy.
Koncentrace pozornosti – zaměření a udržení pozornosti, soustředění se na úkol. Poruchy vznikají na neurologickém podkladě a projevují se impulzivitou, překotností, odklonitelností pozornosti, těkáním od jedné myšlenky, činnosti nebo zájmu k druhému.

Děti nejsou schopné začít pracovat, ke splnění úkolu potřebují delší čas, práci nedokončují.

PERCEPČNÍ A MOTORICKÁ OSLABENÍ VE ŠKOLNÍ PRAXI
Akreditováno č.j. MSMT 26706/2015-1-715
Program byl do ČR přivezen v roce 1991 a autorkou české verze je Mgr. Pavla Bubeníčková.

Tento diagnostický a nápravný program vychází z nezralostí centrálního nervového systému - to znamená, že se nevytvořily nervové spoje, které umožňují správný příjem informací, jejich uložení, vybavení a automatické použití, když je potřebujeme.
Terapeutickými cvičeními pomáháme vytvářet co nejefektivnější spojení v mozku, dochází k posilování a propojení nervových center a vyhasínání špatně fungujících cest. Pokud jsou cvičení správně prováděna, nově vytvořená nervová spojení nevyhasínají.

Program je vhodný pro děti s diagnozou specifické poruchy učení, ADD, ADHD, dospělé osoby s SPU, po mozkové příhodě, autonehodě, atp.

Podporuje a rozvíjí:
 • zrakové a sluchové vnímání
 • vzájemné propojení smyslového vnímání (intermodalitu)
 • vnímání časového sledu (serialitu)
 • hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku
 • řeč a komunikaci
 • prostorovou orientaci
 • koncentraci pozornosti
Výsledky cvičení:
 • Při čtení a psaní si nepletou písmena a číslice
 • Čtou plynuleji a s porozuměním, rychleji si vybavují slova
 • Jsou schopni lépe aplikovat naučená pravidla pravopisu
 • Zlepšuje se kvalita a rychlost psaní
 • Umí se lépe soustředit, zkontrolovat si práci a opravit chyby
 • Nezapomínají věci, pohotově reagují v nové situaci, při práci jsou systematické
 • Mají vyšší sebevědomí při práci ve škole i doma

Způsob nápravy neprobíhá reedukací čtení, psaní, počítání, ale vytváří, posiluje a propojuje smyslové, kognitivní a motorické funkce. Na dítě nahlížíme jako na celek, kde jednotlivé subsystémy spolupracují, a s pomocí přesně cílených nápravných cvičení pomáháme v posílení oslabených dílčích funkcí (subsystémů) a plného využití intelektových schopností.

Tato metoda přináší dílčí zlepšení relativně brzy, ale je nutné, aby se mu dítě spolu s dospělým věnovalo každý den po dobu 8 až 10 minut.
Již v průběhu cvičení jsou v určité oblasti znatelné pokroky – snižuje se chybovost, dítě lépe rozumí předkládanému učivu, ke splnění úkolů již nepotřebuje tolik času, pracuje více cíleně, samostatně a dokáže se na práci lépe soustředit.
Dítě zažívá úspěch, tím se zvyšuje jeho sebepojetí, sebevědomí, což pozitivně ovlivňuje jeho postavení v běžném životě, kolektivu třídy i vrstevníků.

Diagnostika:
Na základě vstupní diagnostiky je zjištěna míra oslabení dílčích funkcí, které zajišťují kvalitní vnímání a zpracování informací. Test je veden hravou formou, neklade důraz na výkon, dítě nestresuje.


KUPREV - primárně preventivní program pro děti od čtyř do osmi let


KUPREV je program určený pro děti ve věku 4-8 let, individuálně i 3-10 let, lze použít i u dospělých osob, které trpí ztrátou orientace
 • používá se u dětí s ADHD/ADD, vývojovou dysfázií, autismem, mentální retardací, neurotickými obtížemi, smyslovým postižením, u romských dětí, u dětí v dětských domovech, u dětí z národnostně smíšených manželství
 • program upevňuje vazbu mezi rodičem a dítětem, je zaměřen na upevnění orientace osobou, místem a časem, vštěpuje dítěti základy slušného chování
 • zkvalitňuje se orientace sociální a informační
 • usnadňuje vstup do základní školy
 • KUPREV je "párový" program, těžiště programu je v domácí práci, kdy pracuje rodič (případně jiná dospělá osoba) s dítětem pod vedením odborníka - konzultace jsou dle potřeby 1x týdně až 1x měsíčně - významně tedy posiluje přirozené vazby v rodině
 • dítě si zlepšuje komunikační dovednosti a řešení problémových sociálních situací
 • dítě získává potřebnou osobní jistotu, pozitivní vztah ke vzdělávání a radostný pohled na svět
 • rodič si kupuje pracovní sešit pro dítě, a na pravidelných konzultacích s odborníkem dostává podrobné instrukce k práci na další lekci. Vedoucí osoba také poskytuje konzultace k již absolvovaným lekcím a dává tak rodině zpětnou vazbu.


KUPOZ - program pro rozvoj pozornosti pro děti od osmi let

Důraz práce s programem KUPOZ je kladen na udržení a přenášení pozornosti. Prováděné úkoly rozvíjejí dále zrakové a sluchové vnímání a rozlišování, jemnou motoriku, komunikační dovednosti, pojmové myšlení. Podporuje sebevědomí dítěte, zlepšuje chuť do práce, vztahy v rodině a s vrstevníky, sebeobsluhu, aj. Posiluje sociální cítění a vnáší do rodiny dítěte pravidelný řád. Pomáhá při odbourání časového stresu a ke zlepšení školní práce. Zlepšuje komunikaci mezi rodičem a dítětem a schopnost pravidelné práce.

Program je vhodný pro děti od osmi let, horní hranice je stanovena na dvanáct let, ale nejsou výjimkou i dospělí klienti, u kterých jsou zejména poškozeny kognitivní funkce, např. po úrazu mozku, mozkové příhodě. Přednostně je pro děti s ADHD, ADD, pomalejším psychomotorickým tempem, děti nesebevědomé, s logopedickými potížemi, vývojovou dysfázií, aspergerovým syndromem, vysokofunkčním autismem.

Nejdůležitějším rysem, který se táhne jako nitka celým programem, je splnit všechny úkoly, ale netrvat na precizním provedení, nekritizovat a nehodnotit dítě. Snažit se o maximálně pozitivní přístup, chválit provedení, pokrok, snahu.

Program má 15 týdnů. Jeho těžiště je v domácí práci rodiče s dítětem. Denně se věnuje programu 15-20 minut, pokud možno nevynechávat, pravidelnost provádění je předpokladem pro úspěch programu. Je vhodné stanovit si pro práci pevný čas v denním rozvrhu, po příchodu ze školy, navečer, ráno před odchodem do školy. Na každý týden jsou v lekci čtyři úkoly, u kterých s počtem dnů stoupá náročnost. Je možné, aby s dítětem pracovalo více dospělých osob, které se pravidelně střídají – matka, otec, prarodiče, sousedka, paní učitelka v družině, apod. Dospělý přichází s dítětem (nebo i bez něj) na pravidelné konzultace ke speciálnímu pedagogovi (psychologovi), kde spolu zhodnotí práci předchozího týdne, je provedene instruktáž nových úkolů a dostanou úkoly na další týdny. Rodič a dítě se učí efektivní spolupráci. Obvykle jsou setkání po 14 dnech, ale je možné domluvit konzultace individálně dle potřeb a přání na jednou za týden až za tři týdny.

METODA DOBRÉHO STARTU - prevence specifických poruch učení

Žádné komentáře:

Okomentovat