O mně

Vzdělání:
 • 1994 - 1998 - Církevní střední odborná škola, obor Sociální vychovatelství, maturitní zkouška: jazyk český, německý jazyk, psychologie, odborný blok - metodika výtvarné výchovy
 • 1999 - 2004 Ostravská univerzita v Ostravě, magisterský obor Vychovatelství s volnočasovým a resocializačním zaměřením se specializací na hudební výchovu. Studium jsem ukončila státními závěrečnými zkouškami z etopedie, pedagogiky a psychologie. 
 • 2009 - 2012 Univerzita Palackého v Olomouci, obor Speciální pedagogika se specializací na specifické poruchy učení. Studium jsem ukončila závěrečnými zkouškami ze speciální pedagogiky, specifických poruch učení a metodiky SPU. Závěrečnou práci jsem obhájila na téma Výskyt rizika specifických poruch učení u žáků 1. třídy běžné ZŠ.
 • od říjen 2016 - studium kineziologie - One Brain, Brno
 • 2019 - Jihočeská univerzita, Učitelství 1. stupně
Kurzy:

 • Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina
 • Stimulační program MAXÍK
 • Percepční a motorická oslabení ve školní praxi
 • KUPREV - primárně preventivní individuální program
 • KUPOZ - program pro rozvoj pozornosti
 • Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku - Mgr. J. Bednářová
 • Metoda dobrého startu - prevence specifických poruch učení
 • Dítě s opožděným vývojem řeči prostým v mateřské škole
 • Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost/Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ 
 • Školní zralost a zápis do školy - Mgr. J. Bednářová
 • Metody vyučování čtení - Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
 • Dyslexie a dysortografie prakticky - Doc. PeadDr. Olga Zelinková, CSc.
 • H-mat: Metoda Hejného v mateřských školách
 • Romské dítě v české škole

 • KINEZIOLOGIE - One Brain - 1. kurz: Nástroje profese, 2. kurz: Zlepši uvědomění učení, 3. kurz: Kód těla, 4. kurz: Pokročilý One Brain


Ze školské praxe mám zkušenosti s dětmi s poruchou autistického spektra a s žáky s oslabením jak v hodinách, tak i doučování po škole.

Velkou školou a praxí jsou mi mé čtyři děti, díky nimž se v problematice speciálních přístupů k jejich vzdělávání pohybuji denně, neboť se u nás vyskytují diagnozy specifické poruchy učení a porucha pozornosti, středněfunkční autismus, střední mentální retardace a těžká expresivní dysfázie, středně těžká nedoslýchavost a ADHD.