pondělí 27. října 2014

V krajině slov a hlásek

.... je metodou nácviku Fonematické uvědomování (FU), což je předčtenářskou schopností, která je nevyhnutelná pro pozdější chápání grafémově-fonémového vztahu v jazyce při čtení a psaní. Foném je slyšená hláska převedená do vědomí, je nejnižší zvukovou jednotkou. Je přirozeným stavebním prvkem mluvené řeči dítěte. Jazyk je dítěti touto metodou představován jako zvukový systém, který má svou grafémovou podobu v psané řeči.