středa 3. prosince 2014

Jak pomoci svému dítěti dobře psát

Příprava na psaní začíná už ve velmi raném věku. Děti rády napodobují psaní svých rodičů, dobrodružství začíná, když se dostanou k tužce, pastelce, kdy uzmou propisku a začnou čmárat. To jsou první přípravy na dovednost lidstva – psaní.

středa 26. listopadu 2014

Od hrubé motoriky ke grafomotorice


Grafomotorika je souhrn psychomotorických činností při psaní a kreslení. CO si pod tímto pojmem představit? Ruka vašeho dítěte spolu s mozkem musí zvládnout obrovský rozvoj. Od velkých čar po nejjemnější linky budoucího písma. K tomu je třeba, aby pod vedením mozku spolupracovaly oči i velké a malé skupiny svalů celé ruky.

pondělí 27. října 2014

V krajině slov a hlásek

.... je metodou nácviku Fonematické uvědomování (FU), což je předčtenářskou schopností, která je nevyhnutelná pro pozdější chápání grafémově-fonémového vztahu v jazyce při čtení a psaní. Foném je slyšená hláska převedená do vědomí, je nejnižší zvukovou jednotkou. Je přirozeným stavebním prvkem mluvené řeči dítěte. Jazyk je dítěti touto metodou představován jako zvukový systém, který má svou grafémovou podobu v psané řeči.