pondělí 27. října 2014

V krajině slov a hlásek

.... je metodou nácviku Fonematické uvědomování (FU), což je předčtenářskou schopností, která je nevyhnutelná pro pozdější chápání grafémově-fonémového vztahu v jazyce při čtení a psaní. Foném je slyšená hláska převedená do vědomí, je nejnižší zvukovou jednotkou. Je přirozeným stavebním prvkem mluvené řeči dítěte. Jazyk je dítěti touto metodou představován jako zvukový systém, který má svou grafémovou podobu v psané řeči.

Fonematické uvědomování je schopnost vědomě pracovat s fonémy, uskutečňovat hláskovou analýzu a syntézu, či složitější manipulace s hláskami, uvědomovat si zvukovou strukturu slov, identifikovat pořadí zvuků.
Fonematické schopnosti se významně podílejí na kvalitě čtení, tudíž jejich systematický trénink v předškolním věku stimuluje předčtenářské dovednosti a působí preventivně proti možnému selhání ve škole. 
V klasické analyticko-syntetické metodě výuky čtení je předmětem učení písmeno. Hláska označuje toto písmeno. Čte se tak, že grafému (napsanému písmenu) se přiřadí hláska a vyslovením řetězce hlásek vzniká slovo. Elkonin však vycházel ze struktury jazyka a funkce fonému a foném si dítě osvojuje dříve než grafém. Díky úplné orientaci ve zvukové struktuře slov je dítěti umožněna správná a snadná grafémová reprezentace. 

Děti se učí rozlišovat samohlásky a souhlásky, osvojí si přitom pojmy jako slabika, hláska. Učí se chápat, že foném má rozlišovací schopnost, tzn., že záměna jednoho fonému ve slově za jiný mění význam slova (les-pes) anebo formu slova (ruka-ruky). Díky tomu získávají děti hlubší vhled do struktury jazyka. Při práci se používají grafická schémata a žetony, které slouží k fixování každého fonému a ke kontrole správnosti výsledku. Nezaplní-li dítě všechna okénka schématu, nevyčlenilo všechny fonémy. Celá metodika je vytvořena formou hry "v krajině slov a hlásek" a touto hrou se dítě učí o jazyku. Cílem je, aby dítě získalo novou představu o slově. Pro hravost učení zde vystupují postavy Mistr Slabika, Mistr Délka, Hláskulky, Hláskojedi, kamarádi Tap a Ťap.

Pracovat se může s dítětem individuálně, ale vhodné jsou i dvojice, kdy se dítě učí spolupráci, hledají společná řešení, pomáhají si. 
Trénink fonematického uvědomování je rozdělen do 32 lekcí. Každá hodina má konkrétní téma, cíl, pojmy a pomůcky. Náročnost se stupňuje, zpočátku hodina trvá 25-30 minut a později do 45 minut. Pracuje se se slabikářem, u tabule, individuálně i ve dvojicích. Slabikář (Hláskář) je černobílý, aby mohly děti vybarvovat obrázky a každé dítě má svůj. 
Frekvence setkání je individuální 1-3x týdně. 

Pro koho je metoda určena? 
  • je určena pro děti od pěti let, ideálně pro děti před započetím školní docházky, s odloženou školní docházkou. Tyto děti získají znalosti o jazyku, ale jsou i pozornější, soustředěnější, vnímavější, jsou více motivované pro učení, mají lépe rozvinutý jazykový cit, lépe komunikují,
  • také je velmi efektivní pro děti s opožděným či narušeným vývojem řeči, pro děti s rizikem vzniku specifických poruch učení,
  • pro sluchově postižené děti s kochleáním implantátem nebo naslouchadly,
  • pro dyslalické děti - ikdyž nesprávně vyslovují, vybudují si FU, což jim umožní správně psát,
  • pro děti s mozkovým poškozením a následnou ztrátou paměti,
  • pro děti s mentální retardací,
  • pro děti z bilingválního prostředí (posílení jazykového citu),
  • pro romské děti, 
  • pro slabé čtenáře v prvních letech školní docházky,
  • pro děti se specifickými pedagogickými potřebami jako součást IVP.


Žádné komentáře:

Okomentovat