pondělí 18. dubna 2016

Percepční a motorická oslabení ve školní praxi

Tento diagnostický a nápravný program vychází z nezralostí centrálního nervového systému - to znamená, že se nevytvořily nervové spoje, které umožňují správný příjem informací, jejich uložení, vybavení a automatické použití, když je potřebujeme.
Terapeutickými cvičeními pomáháme vytvářet co nejefektivnější spojení v mozku, dochází k posilování a propojení nervových center a vyhasínání špatně fungujících cest. Pokud jsou cvičení správně prováděna, nově vytvořená nervová spojení nevyhasínají.
Program je vhodný pro děti s diagnozou specifické poruchy učení, ADD, ADHD, dospělé osoby s SPU, po mozkové příhodě, autonehodě, atp.

Podporuje a rozvíjí:
 • zrakové a sluchové vnímání
 • vzájemné propojení smyslového vnímání (intermodalitu)
 • vnímání časového sledu (serialitu)
 • hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku
 • řeč a komunikaci
 • prostorovou orientaci
 • koncentraci pozornosti
Výsledky cvičení:
 • Při čtení a psaní si nepletou písmena a číslice
 • Čtou plynuleji a s porozuměním, rychleji si vybavují slova
 • Jsou schopni lépe aplikovat naučená pravidla pravopisu
 • Zlepšuje se kvalita a rychlost psaní
 • Umí se lépe soustředit, zkontrolovat si práci a opravit chyby
 • Nezapomínají věci, pohotově reagují v nové situaci, při práci jsou systematické
 • Mají vyšší sebevědomí při práci ve škole i doma

Způsob nápravy neprobíhá reedukací čtení, psaní, počítání, ale vytváří, posiluje a propojuje smyslové, kognitivní a motorické funkce. Na dítě nahlížíme jako na celek, kde jednotlivé subsystémy spolupracují, a s pomocí přesně cílených nápravných cvičení pomáháme v posílení oslabených dílčích funkcí (subsystémů) a plného využití intelektových schopností.

Tato metoda přináší dílčí zlepšení relativně brzy, ale je nutné, aby se mu dítě spolu s dospělým věnovalo každý den po dobu 8 až 10 minut.
Již v průběhu cvičení jsou v určité oblasti znatelné pokroky – snižuje se chybovost, dítě lépe rozumí předkládanému učivu, ke splnění úkolů již nepotřebuje tolik času, pracuje více cíleně, samostatně a dokáže se na práci lépe soustředit.
Dítě zažívá úspěch, tím se zvyšuje jeho sebepojetí, sebevědomí, což pozitivně ovlivňuje jeho postavení v běžném životě, kolektivu třídy i vrstevníků.

Diagnostika:
Na základě vstupní diagnostiky je zjištěna míra oslabení dílčích funkcí, které zajišťují kvalitní vnímání a zpracování informací. Test je veden hravou formou, neklade důraz na výkon, dítě nestresuje.

Program byl do ČR přivezen v roce 1991 a autorkou české verze je Mgr. Pavla Bubeníčková.
Akreditováno č.j. MSMT 26706/2015-1-715


Žádné komentáře:

Okomentovat